Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.1.2021. Viimeisin muutos 12.1.2021. 

1. Rekisterinpitäjä

La Fábrica del Tango Oy, Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Arttu Artkoski, arttu@lafabricadeltango.fi, +358 40 5071509

3. Rekisterin nimi

Alla on eritelty eri rekisterit ja niiden teknologia-alustat
a. oppilasrekisteri, Google Forms (ilmoittautuminen), Google Sheets (oppilaslistat)
b. uutiskirjeen tilaajat, MailChimp
c. ajanvarausjärjestelmän käyttäjät, Vello.fi-ajanvarauspalvelu
d. verkkokaupan asiakkaat, iZettle/Selz -verkkokauppa

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

a. oppilasrekisteri
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– henkilö on täyttänyt ilmoittautumislomakkeen
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on oppituntien järjestely ja yhteydenpito oppilaisiin.

b. uutiskirjeen tilaajat
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

c. ajanvarausjärjestelmän käyttäjät
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– ilmoittautuminen tai ajanvaraus vello.fi-palvelussa
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja oppituntien hallinnointi.

d. verkkokaupan asiakkaat
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– ostos verkkokaupassa
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö

a. oppilasrekisteri
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
– henkilön nimi
– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– tiedot oppitunneille ilmoittautumisista
– laskutustiedot 

b. uutiskirjeen tilaajat
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
– henkilön nimi
– sähköpostiosoite
Henkilöt voivat itse hallinnoida tietojaan MailChimp-palvelussa.

c. ajanvarausjärjestelmän käyttäjät
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
– henkilön nimi
– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite
– tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista 

d. verkkokaupan asiakkaat
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
– henkilön nimi
– yhteystiedot (sähköpostiosoite)
– tiedot tilatuista palveluista 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Pyrimme valitsemaan palveluntarjoajamme siten, että tallennetut tiedot säilytetään parhaan tietomme mukaan EU:n alueella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

%d